Pronunciation of Tianshui: Learn how to pronounce Tianshui in English correctly

July 9, 2015 Single Word Pronunciation

 

Learn how to say Tianshui correctly in English with this audio pronunciation tutorial.