Pronunciation of Tengzhou: Learn how to pronounce Tengzhou in English correctly

July 9, 2015 Single Word Pronunciation

 

Learn how to say Tengzhou correctly in English with this audio pronunciation tutorial.