Pronunciation of Taizhou: Learn how to pronounce Taizhou in English correctly

July 10, 2015 Single Word Pronunciation

 

Learn how to say Taizhou correctly in English with this audio pronunciation tutorial.