Posted on

Pronunciation of Nizhny Novgorod: Learn how to pronounce Nizhny Novgorod in English correctly

Learn how to say Nizhny Novgorod correctly in English with this audio pronunciation tutorial.