Pronunciation of Jiu Jitsu: Learn how to pronounce Jiu Jitsu in English correctly

September 24, 2015 Single Word Pronunciation

 

Learn how to say Jiu Jitsu correctly in English with this audio pronunciation tutorial.