Pronunciation of Jiu-Jitsu: Learn how to pronounce Jiu-Jitsu in English correctly

September 24, 2015 Single Word Pronunciation

 

Learn how to say Jiu-Jitsu correctly in English with this audio pronunciation tutorial.