Pronunciation of Jian Ghomeshi: Learn how to pronounce Jian Ghomeshi in English correctly

September 30, 2015 Single Word Pronunciation

 

Learn how to say Jian Ghomeshi correctly in English with this audio pronunciation tutorial.