Pronunciation of Hanyu Pinyin: Learn how to pronounce Hanyu Pinyin in English correctly

September 19, 2015 Single Word Pronunciation

 

Learn how to say Hanyu Pinyin correctly in English with this audio pronunciation tutorial.